كمك در بچه‏دارى


فرزند ثمره مشترك ازدواج زن و مرد است.هر دو نفر در پیدایش‏كودك دخالت داشته‏اند،و در منافع و زیانهایش نیز شریك میباشند.
بنابراین بچه‏دارى نیز یك وظیفه مشترك زن و شوهر است.نه وظیفه زن‏تنها.درست است كه مادران با میل و رغبت از بچه نگهدارى میكنند وامور نظافت و تر و خشك كردن و تغذیه و شیر دادن و دیگر امور مربوط به‏كودك را از جان و دل مى‏پذیرند.و براى پرستارى و نگهدارى او هر گونه‏رنج و زحمتى را تحمل مینمایند.براى پرستارى از كودك چه شبهائى راتا صبح بیدار میمانند و گریه و جیغ و شیون و نحسیهاى او را تحمل‏میكنند.لیكن شوهر هم نباید فداكاریها و زحمات همسرش را نادیده بگیردو بگوید:بچه‏دارى وظیفه زن است.و من در این باره مسؤولیتى ندارم.
وقتى دید بچه آرام نمى‏گیرد،مادر را با بچه بگذارد و خودش برود در اتاق‏دیگر راحت‏بخوابد. نه،برادر!این بچه مشترك بین شما است.پرستارى‏و نگهدارى از او نیز یك وظیفه مشترك است.مگر تو عاطفه و وجدان‏ندارى؟آیا انصاف است كه تو بروى در گوشه‏اى استراحت كنى، وهمسرت را در این غوغا تنها بگذارى؟آیا این رسم زندارى و مهر و صفاى‏خانوادگى است؟اگر تو روز كار كرده و خسته هستى همسرت نیز در تمام‏روز بكارهاى خانه‏دارى اشتغال داشته و خسته است.اگر تو خوابت مى‏آیداو نیز خوابش مى‏آید.اگر جیغ و شیونهاى بچه اعصاب ترا خسته میكند، مادر بیچاره هم همینطور است لیكن جز تحمل چاره‏اى ندارد.
برادرم!انصاف و عاطفه و اخلاق اسلامى و رسم همسردارى‏اقتضا دارد كه در چنین مواقع حساسى در بچه‏دارى همسرت را كمك‏كنى.یا با هم بچه را آرام كنید سپس بخوابید.یا مقدارى از شب را توبخواب و همسرت از بچه پرستارى كند آنگاه تو از بچه پرستارى كن وهمسرت بخوابد.و اگر همسرت در اثر كم خوابى،بعد از نماز صبح‏استراحت كرده انتظار نداشته باش مانند دیگر روزها صبحانه را برایت‏حاضر كند.چه مانع دارد خودت چاى و صبحانه حاضر كنى،خودت میل‏كنى و بیرون بروى و براى همسرت نیز آماده باشد.وقتى مى‏خواهید به‏سفر یا مهمانى بروید ضرورت ندارد كه همیشه همسرت بچه را بغل كند،در جاهاى مناسب تو این عمل را انجام بده و در این باره همكارى نمائید.وبطور كلى در همه حال در پرستارى و نگهدارى از كودك تعاون و همكارى‏داشته باشید.رسم زندارى و اخلاق اسلامى چنین است.به زندگى شماصفا و محبت و رونق میدهد.
البته به بانوان نیز توصیه میشود كه در این باره از شوهرانشان‏انتظارات زیاده از حد نداشته باشند.گرفتاریها و مشكلات كسب و كار وتامین نیازمندیهاى زندگى را همواره منظور داشته باشند.و بدانند كه مرددر خارج منزل با صدها مشكل روبروست و با اعصاب خسته،و بمنظوراستراحت‏بمنزل مى‏آید.و انتظار نداشته باشند كه وقتى بمنزل آمدلباسهایش را در آورد و فورا مشغول بچه‏دارى و امور خانه‏دارى شود.دراین مورد بیش از مقدار ضرورت و در مواقع غیر عادى،توقع كمك نداشته‏باشند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()