نظافت


یكى از وظائف مهم خانه‏دارى تمیز كردن منزل و اسباب و لوازم‏زندگى است.نظافت‏به بهداشت و حفظ سلامتى اهل خانه كمك میكند وجلو بسیارى از بیماریها را میگیرد.زندگى كردن در خانه تمیز مسرت‏بخش‏و دل‏پذیر است،مرد را به سوى منزل متمایل میسازد،اسباب آبرو وسربلندى خانواده است،بدین جهت رسول خدا فرمود:«دین بر نظافت پایه‏گذارى شده است.» (7)
باز هم رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«اسلام نظیف است،شما هم در پاكیزگى كوشش كنید،زیرا فقط پاكیزگان داخل بهشت‏میشوند. (8) »
خانه را همیشه تمیز نگهدارید،روزى یك مرتبه جارو و گردگیرى‏كنید،در طول شبانه‏روز اگر جایى كثیف شد فورا تمیزش كنید و نظافت‏آنرا براى موقع معین جارو كردن نگذارید،در و دیوار و سقف اتاقها راگردگیرى كنید،تار عنكبوتها را بگیرید،میز و مبل و صندلى و سایر اثاث‏خانه را گردگیرى كنید،شیشه‏هاى در و پنجره را تمیز كنید،زباله وخاكروبه‏ها را در ظرف سرپوشیده‏اى بریزید و از حدود اتاقها و آشپزخانه‏دور گردانید مبادا غذاهاى شما را آلوده گرداند،زود بزود آنرا خالى كنیدمبادا متعفن گردد و تولید میكرب كند،كثافت و خاكروبه‏ها را در كوچه ودرب خانه نریزید زیرا به بهداشت عمومى لطمه میزند به علاوه تولیدمیكرب مى‏كند و چه بسا به وسیله باد و مگس بشما منتقل شود و سلامت‏خودتان را در معرض خطر قرار دهد،تا میتوانید نگذارید بچه‏ها در باغچه‏یا كنار حیاط بول كنند و اگر از جهت ناچارى آنها را در گوشه‏اى از حیاطمى‏نشانید فورا آنجا را تمیز و با آب بشویید تا بد بو و محل نشو و نماى‏میكربها نگردد،به طور كلى سعى كنید هیچ نقطه‏اى از منزل شما محل‏كثافت و تولید میكرب واقع نشود.
ظرفهاى كثیف و چرب را روى هم نریزید بلكه هر چه زودتر آنها را بشویید،زیرا اگر نشسته روى هم بماند ممكن است تولید میكرب كنند وسلامت‏شما را به خطر بیندازند،ظرفها را با آب تمیز دست نخورده بشوییدو اگر با آب راكد یا حوض مى‏شویید بعدا آب پاكیزه روى آنها بریزید زیراممكن است آب حوض در اثر ماندن آلوده شده باشد و به سلامت‏شما لطمه‏بزند، بعد از شستن در جاى محفوظى بگذارید یا پارچه تمیزى روى آنهابیندازید،لباسهاى كثیف مخصوصا كهنه بچه‏ها را از حدود اتاقها وآشپزخانه دور كنید و در جاى محفوظى نگهدارید تا مگسها كه حامل انواع‏میكرب هستند در آنجا اجتماع نكنند،و زود بزود آنها را بشویید.
لباسهاى خودتان و فرزندانتان همیشه نظیف و پاكیزه باشدمخصوصا لباسهاى زیرپوش كه همیشه با بدن تماس دارند.
گوشت و حبوبات و سایر پختنیها را قبل از طبخ خوب بشویید،مخصوصا سبزیجات را چندین مرتبه با دقت‏بشویید،زیرا ممكن است‏به‏میكرب و تخم انگل آلوده باشد و به لامت‏شما لطمه بزند.
میوه‏ها را قبل از خوردن تمیز بشویید چون اكثر آنها سمپاشى‏میشوند و امكان دارد سموم آنها به شما سرایت كند،ممكن است اثر فورى‏نداشته باشند لیكن بدون شك بى‏تاثیر هم نخواهند بود.
قبل از غذا خوردن دستهاى خودتان و اطفالتان را تمیز بشویید،اگر با قاشق و چنگال هم غذا میخورید،باز هم بهتر است دستتان رابشویید،مبادا آلوده باشد و به سلامت‏شما لطمه بزند،بعد از صرف غذادست و دهانتان را بشویید،دندان‏ها را خلال كنید زیرا ممكن است اجزاءغذا گوشه و كنار دهان و لابلاى دندانها بماند و تولید میكرب نماید.
اگر بتوانید بعد از صرف هر غذا دندانها را مسواك كنید بسیار خوب است لیكن اگر برایتان میسر نیست اقلا شبها قبل از خواب مسواك‏را از دست ندهید.بدینوسیله هم دندانهایتان را از خطر پوسیدگى و فسادنجات میدهید هم به سلامتى خودتان كمك شایانى مینمایید.
ناخنهایتان را اقلا هفته‏اى یكبار كوتاه كنید،زیرا وقتى ناخن بلندشد محل نشو و نماى میكربها میشود و سلامتى شما را جدا در معرض خطرقرار میدهد،اگر بتوانید یك روز در میان براى شستشو به حمام برویدبسیار مهم است لیكن اگر نمى‏توانید اقلا هفته‏اى یكبار را ترك نكنید.
موهاى زیر بغل و سایر مواضع را به وسیله دارو و یا تراشیدن‏برطرف سازید زیرا ممكن است انواع میكربها در آنجا تولید و تكثیرنمایند و به سلامتى شما لطمه بزنند.
خوردنیها را در دسترس مگسها قرار ندهید زیرا ممكن است آنهارا آلوده سازند.
شارع مقدس اسلام درباره نظافت‏سفارشهاى زیادى نموده كه به‏پاره‏اى از آنها از باب نمونه اشاره میشود:
امام صادق علیه السلام فرمود:«خدا زیبا بودن و زینت كردن رادوست دارد.و تظاهر به ندارى و فقر را مكروه دارد.دوست دارد آثارنعمتهایش را بر بنده‏اش ببیند.لباسش نظیف و پاكیزه باشد،بوى خوش‏استعمال كند.خانه‏اش را زینت نماید.خانه و اطرافش را جاروب كند.قبل‏از غروب چراغ را روشن كند.زیرا این عمل فقر را از خانه دور میكند وروزى را زیاد میگرداند (9) ».
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«آدم كثیف بد بنده‏اى است‏» (10) .
حضرت على علیه السلام فرمود:«تارهاى عنكبوت را ازخانه‏هایتان بگیرید زیرا ترك كردن آنها باعث ندارى میشود» (11) .
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«خاكروبه‏ها را شب در خانه‏نگذارید بماند زیرا جایگاه شیطان میشود» (12) .
پیغمبر اسلام فرمود:«خاكروبه‏ها را پشت درب منزل نریزید زیراجایگاه شیطان میشود» (13) .
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«لباس انسان باید همیشه‏پاكیزه و تمیز باشد» (14) .
پیغمبر اكرم فرمود:«دستمال چرب را در خانه نیندازید زیرا جایگاه‏شیطان میشود» (15) .
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«شستن ظرفها و تمیز كردن‏اطراف خانه روزى را زیاد میكند» (16) .
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«ظرفها را بدون روپوش‏نگذارید زیرا شیطان آب دهن در آنها انداخته از آنها استفاده میكند» (17) .
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«میوه‏ها داراى سمومى هستند.
آنها را خوب بشویید آنگاه میل كنید» (18) .
حضرت كاظم علیه السلام فرمود:«یك روز در میان،به حمام رفتن‏انسان را فربه میكند» (19) .
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«اگر بر امتم دشوار نمیشدواجب میكردم در موقع هر وضویى مسواك كنند» (20) .
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«ناخن گرفتن در روز جمعه ازبیمارى جذام و جنون و پیسى و كورى جلوگیرى میكند» (21) .
روایت‏شده كه:«زیر ناخنها خوابگاه شیطان است‏».
حضرت على علیه السلام فرمود:«شستن دستها قبل از غذا و بعد ازآن عمر را زیاد میگرداند و از چركین شدن لباسها مانع میشود و چشم رانورانى میگرداند» (22) .

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()