منزل مرتب


یك منزل مرتب كه هر یك از اسباب و لوازم زندگى در جاى‏مخصوص و مناسب قرار گرفته باشد از جهاتى بر یك منزل شوریده ودرهم و برهم مزیت دارد.
اولا نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایى‏مى‏بخشد،تماشاى تكرارى خانه نه تنها موجب ملال نمیشود بلكه‏مسرت‏بخش و دلپذیر خواهد بود.
ثانیا انجام كارهاى خانه‏دارى را آسان میكند،اوقات كدبانوى خانه‏بیهوده تلف نمیشود زیرا به هر چیز احتیاج پیدا كرد میداند كجاست،براى پیدا كردن آن معطل نمیشود،در نتیجه كارها بآسانى انجام مى‏پذیرد و خانم‏را وامانده و خسته نمیگرداند.
ثالثا رونق و صفاى محیط مرتب منزل كه از ذوق و سلیقه كدبانوى‏خانه حكایت میكند مرد را به خانه و زندگى علاقه‏مند ساخته از خطرات‏ولگردى و وقوع در دامهاى فساد محفوظش میدارد.
رابعا چنین خانه مرتبى اسباب آبرو و سرافرازى خانواده بوده‏هر كس آنرا ببیند از زیبایى آن لذت مى‏برد و به ذوق و سلیقه كدبانوى خانه‏آفرین خواهد گفت.
با خرید و تهیه اسباب لوكس زندگى زیبا نمیشود بلكه نظم و ترتیب‏خاص زیبایى بوجود میآورد،خود شما حتما خانواده‏هاى مرفه و ثروتمندى‏را دیده‏اید با اینكه از انواع و اقسام گوناگون لوازم لوكس زندگى‏برخوردارند اما زندگى آنها چون درهم و برهم است صفا و رونقى ندارد ودیدن آن ملال‏آور است،به عكس خانواده‏هاى فقیرى را دیده‏اید كه در عین‏فقر و ندارى، زندگى زیبا و مسرت‏بخشى دارند،چون همان اسباب و لوازم‏مختصر،مرتب و منظم و تمیز است،اصولا مگر زیبایى جز نظم و ترتیب‏خاص چیز دیگرى است؟
بنابراین،یكى از وظائف مهم خانه‏دارى رعایت نظم و ترتیب‏است،خانمهاى خوش سلیقه و كدبانو خودشان بهتر میدانند اسباب و لوازم‏خانه را چگونه مرتب سازند لیكن در عین حال یادآورى نكات زیر بى‏فائده‏نیست:
اسباب و لوازم منزل را درجه‏بندى نموده براى هر نوعى از آنهاجاى مخصوصى انتخاب نمایید،همه ظرفها را یك جا روى هم نریزید، ظرفهایى را كه مورد احتیاج همیشگى است در دسترس قرار دهید،اسباب‏شیرینى خورى و آجیل خورى را در یك جا قرار دهید، ظرفهاى‏شربت‏خورى جاى مخصوص داشته باشند،یك جا را اختصاص بدهید به‏اسباب چایخورى،اسباب و ظروف غذاخورى را در یك جا قرار بدهید،قاشق و كارد و چنگال جاى مخصوصى داشته باشند،اسباب و لوازم‏میوه‏خورى را در یك جا بگذارید،ظرفهاى ماست‏خورى و مرباخورى‏جاى مخصوصى داشته باشند،و به طور خلاصه اسباب و لوازم زندگى به‏قدرى مرتب باشد كه خود شما و شوهرتان و فرزندانتان جاى مخصوص‏آنها را بدانند به طوریكه اگر در شب تار هم خواستید آنها را پیدا كنیدبتوانید مستقیما به سراغشان بروید.
شاید بعض خانمها بگویند:برنامه مذكور براى اعیان و اشراف‏خوب است كه زندگى مفصلى دارند،اما براى زندگانى فقیرانه ما این همه‏تشریفات ضرورت ندارد،لیكن خاطر نشان میشود كه اسباب و لوازم‏زندگى به هر حال باید مرتب باشد،چه فقیر چه غنى.شخص فقیر هم بایدهمان اسباب و لوازم مختصر خویش را مرتب سازد،مثلا همه ظروف‏خانه‏اش را میتواند در یك جاظرفى قرار بدهد لیكن هر گوشه‏اى از آنرابراى یك نوع ظرف اختصاص بدهد، لباسهاى تابستانى را در یك جا ولباسهاى زمستانى را در جاى دیگر قرار بدهید،لباسهاى خودتان را دریك جا و لباسهاى شوهرتان را در یك جا و لباسهاى فرزندانتان را درجاى مخصوص بگذارید،لباسهاى مورد احتیاج همیشه را در دسترس‏بگذارید و لباسهاى دیگر را در جایى محفوظتر،لباسهاى نشسته را درجاى مخصوص بریزید،رختخوابهاى مورد لزوم در دسترس باشد لیكن رختخوابهاى مهماندارى را كنار بگذارید،بعد از صرف غذا ظرفهاى‏چرب و نشسته را فورا جمع كنید و براى شستن در جاى معین بگذارید،هریك از اسباب و لوازم زینت اتاق را در جاى مناسب قرار دهید كه همیشه‏در آنجا باشد،لباسهاى خودتان و فرزندانتان در گوشه و كنار اتاق پراكنده‏نباشد بلكه آنها را در كمد مخصوص یا روى چوب لباسى بیندازید،به‏كودكانتان توصیه كنید كه اسباب و لوازم خودشان را از قبیل لباس و كتاب‏همیشه در جاى مخصوص بگذارند،مطمئن باشید كه اگر شما نظم و ترتیب‏را كاملا رعایت كنید كودكانتان نیز با همین وضع عادت خواهند كرد.
زنهاى بى‏انضباط براى اینكه خودشان را بیگناه معرفى كنندشوریدگى منزل را به گردن بچه‏ها میگذارند،در صورتیكه این موضوع‏اشتباه است زیرا بچه‏ها از پدر و مادر تقلید مینمایند،اگر پدر و مادر منظم‏باشند آنها هم منظم تربیت میشوند،بچه‏ها در آغاز امر با رعایت نظم وترتیب مخالف نیستند بلكه بدان اظهار علاقه مینمایند.لیكن وقتى اوضاع‏نامنظم داخلى را مشاهده نمودند از آنها درس زندگى میآموزند.
پول و اوراق بهادار از قبیل چك و سفته و اسناد و مدارك را درجاى محفوظى بگذارید كه در دسترس بچه‏هاى كوچك نباشد،زیرا ممكن‏است در اثر غفلت از بین بروند و ضررهایى به شما وارد گردد،زدن و تنبیه‏كردن بعد از عمل سودى ندارد،علاج واقعه را قبل از وقوع باید كرد، بچه‏نادان گناهى ندارد،تقصیر از جانب مادر بى‏انضباط است كه اشیاءارزشدار را در دسترس او قرار داده است.
به داستان زیر توجه فرمایید:«مردى سه هزار تومان به همسر خودسپرد و تاكید كرد پولها را در محل امنى نگهدارى كند...پولها را لب تاقچه گذاشت و براى انجام كار كوچكى بیرون رفت وقتى به اطاق برگشت پولهارا ندید.هراسان به اطراف نگاه كرد دید طفل پنجساله چیزى را در باغچه‏حیاط مى‏سوزاند و شادى میكند.مادر به قدرى عصبانى شد كه طفل‏پنجساله را بلند كرد و به زمین كوبید،طفل جابجا مرد،مادر وحشت زده به‏جسد بیجان طفل نگاه میكرد شوهرش از در وارد شده توضیح خواست،زن جریانرا تعریف كرد،مرد عصبانى شد و كتك مفصلى به همسرش زد،سوار موتور سیكلت‏شد تا ماجرا را به كلانترى گزارش دهد،اما هیجان وناراحتى او سبب شد كه با یك تاكسى تصادف كند و مجروح شود اكنون‏حال مرد وخیم است. (1) »
به عقیده شما مقصر واقعى در این جریان كیست؟قضاوت آنرا به‏عهده خود خوانندگان میگذارم.براى این قبیل حوادث نظائر فراوانى‏سراغ دارید حتى در زندگى خود شما نیز بوقوع پیوسته است.
داروها و مواد خطرناك و سمى را حتى نفت و بنزین را در جایى‏بگذارید كه دست‏بچه‏هاى كوچك و غیر ممیز بدانها نرسد،زیرا ممكن‏است در اثر نادانى آنها را بخورند و تلف شوند،آنگاه باید عمریرا داغدارباشید،احتیاط كردن ضرر ندارد لیكن در اثر غفلت و بى‏احتیاطى صدهاخطر در كمین شما است،اطفال بیگناهى كه در اثر غفلت و نامرتبى پدر ومادر تلف شده و میشوند فراوانند كه برخى از آنها در صفحات روزنامه‏ها ومجلات منعكس میشود.از باب یادآورى به نمونه‏هاى زیر توجه فرمایید:
خواهر و برادر خردسالى بنام اصغر 6 ساله و عالم چهار ساله‏محتویات یك ظرف پر از محلول‏«د.د.ت‏»را به جاى دوغ نوشیدند،و عالم در گذشت،این دو بچه در خانه تنها بودند، هنگامى كه احساس تشنگى‏كردند چون آب در دسترس نداشتند محلول گرد«د.د.ت‏»را به تصور دوغ‏نوشیدند.
مادر بچه‏ها در بیمارستان اظهار داشت:«دیشب مقدارى‏«د.د.ت‏»را حل كردم تا در زیر زمین خانه نزدیك لانه موشها بپاشم كه این حادثه‏رخ داد.» (2)
«دو كودك به جاى آب ظرف نفت را سركشیدند و یك كودك‏پنجساله ده قرص پا درد مادرش را خورد،در بیمارستان بسترى شدند. (3) »
در خاتمه یادآور میشوم كه البته نظم و انضباط خوب است لیكن نه‏بحدیكه از شما و شوهرتان سلب آسایش كند،اگر از حد متعارف و عادى‏گذشت‏به وسواسیگرى و سلب آزادى منجر میشود كه خود آن یكى ازمشكلات بعضى خانواده‏ها بشمار میرود و ممكن است‏سبب جدایى وافتراق واقع شود.به نمونه زیر توجه فرمایید:
«مردى میگوید:از دست پاكیزگى‏هاى عجیب و غریب همسرم‏دیوانه شدم،از اداره خسته و كوفته ساعت 4بعد از ظهر كه برمیگردم‏باید حتما هفت مرتبه دست و پایم را در آب حوض كه یخ بسته كر بدهم،كفشم را جاى مخصوص بگذارم و سرپایى مخصوص منزل را بپوشم. توى‏دستشویى سرپایى مخصوص گذاشته،در آشپزخانه و هال و همه جاى‏خانه،لباس را باید به جالباسى مخصوص بیاویزم و از جالباسى‏مخصوص بردارم،اگر اجازه بدهد سیگار بكشم باید حتما در اتاق مخصوص بكشم كه همه جا بو نگیرد،خلاصه من كه یك عمر به راحتى وآزادى گذرانده‏ام در عرض چهار سال زندگى زناشویى از هر زندانى‏بدبخت‏تر شده‏ام،چه لزومى دارد كه آدم آنقدر زیاد اهل نظافت‏بى‏جهت‏باشد.این وسواس است و من از وسواس بیزارم (4) ».
در هیچ كارى افراط و تفریط خوب نیست‏بلكه میانه‏روى در هرحال اصلح است،نه بقدرى بى‏انضباط باش كه اوضاع زندگیتان شوریده‏و بى‏حساب باشد نه آنقدر در حفظ انضباط زیاده‏روى كن كه به‏وسواسیگرى منجر شود و راحتى را از شما بگیرد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()