امین خانه


مخارج منزل را معمولا مردها تامین میكنند،مرد شبانه روز زحمت‏میكشد و درآمدش را در طبق اخلاص نهاده تقدیم خانواده میكند،این‏بیگارى دائمى را یك وظیفه شرعى و وجدانى دانسته از روى عشق وعلاقه انجام میدهد،براى رفاه و آسایش خانواده هر گونه رنج و ناراحتى راتحمل میكند و از خوشى آنها لذت مى‏برد،اما از بانوى خانه‏دار انتظار داردكه قدر پول را دانسته بیهوده خرج نكند،از وى انتظار دارد كه در خرج‏خانه نهایت دلسوزى و عاقبت اندیشى را بعمل آورد،یعنى اشیاء و لوازم‏زندگى را درجه‏بندى نموده ضروریات اولیه را از قبیل خوراك و پوشاك‏ضرورى و كرایه منزل و پول آب و برق و دكتر و دارو،بر سایر امور مقدم‏بدارد.در مرتبه دوم اشیاء نیمه ضرورى را از قبیل فرش و اسباب و لوازم‏زندگى بر امور غیر ضرورى مقدم بدارد،ولخرجى و اسراف و تبذیر وبخششهاى بیجا را یك نوع ناسپاسى و قدر نشناسى میشمارد.
مرد اگر به خانه و كدبانوى خانه اعتماد پیدا كرد و فهمید كه نتیجه زحماتش بیهوده صرف نمیشود به كسب و كار و ازدیاد ثروت علاقه‏مندشده به فكر تن پرورى و ولخرجى نخواهد افتاد،اما اگر دید نتیجه‏زحماتش بباد میرود و خانم خانه‏دار لباس غیر ضرورى و اسباب تجمل وزینت‏خودش را بر همه چیز مقدم میدارد و مشاهده نمود كه با اینكه شبانه‏روز زحمت میكشد و در خانه میآورد اما براى مخارج ضرورى زندگى‏همیشه لنگ بوده ناچار است قرض كند،ملاحظه كرد كه نتیجه زحماتش‏كه در خانه میآید مانند مال كافر حربى به دست‏خانم و فرزندانش غارت‏میشود،در اینصورت اعتمادش از خانه سلب میشود،از كار و كوشش‏دلسرد میگردد،پیش خود فكر میكند وجهى ندارد اینقدر زحمت‏بكشم وبخور و نخور كنم و در اختیار خانواده قدرنشناس بگذارم كه در مصارف‏بیهوده صرف كنند،من براى تامین ضروریات زندگى و حفظ آبرویم‏زحمت میكشم لیكن خانواده‏ام به فكر زندگى نبوده جز هوسبازى وولخرجى منظورى ندارند،ممكن است رفته رفته در اثر این افكار به فكرولخرجى و عیاشى بیفتد،و اوضاع زندگى شما متلاشى گردد.
خانم محترم،گر چه شوهرت دار و ندار خویش را در خانه آورده دراختیار تو میگذارد لیكن خیال نكن مالك حقیقى آنها هستى بلكه شرعا وقانونا شوهرت مالك است،تو امین خانه هستى.بنابراین جمیع تصرفات‏باید با اجازه و رضایت او باشد،بدون رضایت او حق ندارى چیزى به‏كسى ببخشى یا سوغات و چشم روشنى ببرى حتى براى خویشان خودت‏یا خویشان او،تو امانتدار خانواده هستى و در این باره مسؤولیت دارى،اگر خیانت كنى در روز بازپسین مورد بازخواست قرار خواهى گرفت.
پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«زن نگهبان و امانتدار اموال شوهرش میباشد و در این باره مسؤولیت دارد (5) ».
رسول خدا (ص) فرمود:«بهترین زنان شما زنى است كه خودش‏را خوشبو نماید،غذاى مطبوع تهیه كند،در خرج خانه اقتصاد را رعایت‏كند.چنین بانویى یكى از عمال و كاركنان خدا میباشد.و كسیكه براى خداكار كند هرگز با شكست و پشیمانى روبرو نخواهد شد (6) .».
«زنى به رسول خدا عرض كرد:شوهر چه حقى بر همسرش دارد؟
فرمود:باید مطیع او باشد،از فرمانش تخلف نكند،بدون اجازه او چیزى به‏كسى ندهد (7) ».
رسول خدا (ص) فرمود:«بهترین زنان شما زنى است كه كم خرج‏باشد (8) ».

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()