اوقات فراغت را تلف نكنید

 
كارهاى خانه‏دارى به قدرى زیاد است كه یك بانوى خانه‏دار اگربخواهد بخوبى انجام وظیفه كند اكثر اوقاتش را اشغال خواهد كرد.
مخصوصا اگر داراى چندین فرزند قد و نیم قد باشد.لیكن در عین حال اكثربانوان اوقات فراغتى هم دارند.
هر كسى مواقع بیكارى خویش را به یك جور میگذراند.دسته‏اى‏از بانوان آنها را بیهوده تلف نموده كار سودمندى انجام نمیدهند.یا بدون‏هدف در خیابانها پرسه میزنند،یا زن دیگرى را پیدا كرده به سخنانى‏مشغول میشوند كه صد من آنها یك قران ارزش ندارد.یا به سخنان مكرر ونغمه‏هایى گوش میدهند كه جز تضییع وقت و ضعف اعصاب و فساد اخلاق‏نتیجه‏اى در بر ندارد.این دسته یقینا ضرر میكنند زیرا اولا اوقات فراغت‏نیز از عمر انسان محسوب میشوند،و تلف نمودن آنها پشیمانى دارد.
دوران زندگى چنان كوتاه است كه هنوز چشم نگشوده باید دیده فرو بندیم.
شگفتا اگر اندك پولى را از دست‏بدهیم اندوهگین میشویم لیكن از تلف‏شدن عمر ملالى بخاطر نمیآوریم!یك انسان عاقل ساعتها بلكه دقائق عمرگرانمایه خویش را غنیمت‏شمرده حداكثر استفاده را از آنها مى‏برد.ازهمین اوقات فراغت چه استفاده‏هاى ارزنده‏اى میتوان برد! ثانیا خودبیكارى زیانبخش بوده آثار و عواقب بدى را در بر دارد.بسیارى از بیماریهاى عصبى و روانى كه اكثر خانمها از آنها شكوه دارند در اثربیكارى بوجود میآیند.آدم بیكار به فكر فرو میرود و براى خویشتن غم وغصه پیدا میكند.پشت‏سر غم و غصه هم ضعف اعصاب و پریشانى روح‏خواهد آمد.خوشبخت كسى است كه غرق كار باشد و بدبخت كسى است‏كه اوقات فراغتى داشته باشد كه درباره خوشبختى و بدبختى خویشتن‏فكر كند.اشتغال به كار بسیار لذت بخش میباشد.اشخاص بیكار غالباپژمرده و افسرده‏اند.
حیف نیست انسان عمر گرانمایه خویش را بیهوده تلف كند ونتیجه‏اى از آن نگیرد؟!
خانم محترم،شما میتوانید از همین اوقات فراغت گر چه كم وكوتاه باشند استفاده‏هاى هنگفتى ببرید.میتوانید به كارهاى علمى بپردازید.
بر حسب ذوق خودتان و مشورت با شوهرتان یك رشته علمى را انتخاب‏كنید.كتابهاى مربوط به آن رشته را تهیه نموده در ساعتهاى فراغت‏مشغول مطالعه شوید و روز بروز بر فضائل و كمالات خودتان بیفزایید.
انتخاب رشته به سلیقه شما بستگى دارد.فیزیك و شیمى،هیئت ونجوم،جامعه‏شناسى،حقوق، روانشناسى،تفسیر قرآن،فلسفه و كلام،علم‏اخلاق،تاریخ و ادبیات هر یك از این رشته‏ها یا علوم دیگر را میتوانیدانتخاب كنید و در اطرافش به مطالعه و تحقیق بپردازید.بعد از اینكه‏بخواندن كتاب مانوس شدید از كتاب خواندن لذت خواهید برد و درك‏میكنید كه چه حقائق شیرین و دلپذیرى در كتابها وجود دارد.
بدینوسیله بهترین سرگرمى و تفریح را خواهید داشت.و روز بروزبر فضائل و كمالات شما افزوده خواهد شد و اگر پشتكار داشته باشید در همان رشته تخصص پیدا میكنید و میتوانید بدینوسیله خدمات علمى‏ارزنده‏اى از خودتان بیادگار بگذارید.میتوانید مقالات سودمندى تهیه‏نموده براى روزنامه‏ها و مجلات بفرستید.میتوانید كتابهاى مفیدى بنویسیدو در اختیار مردم بگذارید.بدینوسیله هم شخصیت و احترام شما زیادمیشود،هم آثار گرانبهایى از خودتان بیادگار میگذارید و ممكن است ازهمین راه درآمدى هم پیدا كنید.مبادا خیال كنید كه با انجام امور خانه‏دارى‏نمیتوان بدین موفقیت‏هاى بزرگ نائل شد.اگر سعى و همت داشته باشیدپیروزى شما حتمى خواهد بود.گمان نكن بانوان بزرگ كه آثار گرانبهایى‏از خویشتن بیادگار گذاشته‏اند بیكار بوده‏اند.
آنان نیز شغل خانه‏دارى را انجام میداده‏اند لیكن اوقات فراغت‏خودشان را بیهوده تلف نمیكرده‏اند.بانو دورتى كارنگى كه یك كتاب‏ارزنده و پر فروشى تالیف نموده بانوى خانه‏دارى بوده كه هم امور خانه رابخوبى انجام میداده هم در كارهاى علمى به شوهرش دیل كارنگى كمك‏میكرده هم به مطالعه و نوشتن كتاب اشتغال داشته است.مینویسد:من خودقسمت اعظم این كتاب را در فرصت دو ساعتى كه روزانه هنگام خواب‏طفل كوچكم بدست میآوردم نوشتم.بسیارى از مطالعات ضرورى را درمواقعى كه زیر دستگاه خشك كننده مو در آرایشگاه نشسته بودم انجام‏دادم. (9) در میان بانوان،دانشمندان و نویسندگان زبردستى دیده میشود كه‏خدمات علمى گرانبهایى انجام داده و آثار بزرگى از خویشتن باقى‏گذاشته‏اند.شما هم اگر همت و پشتكار داشته باشید میتوانید در این قبیل‏كارها دوشادوش مردها پیشرفت نمایید.اگر شوهر شما یك نفر دانشمند و اهل تحقیق باشد میتوانید در كارهاى علمى باو كمك و همكارى كنید.یامشتركا به مطالعه و تحقیق بپردازید.حیف نیست‏یك خانم تحصیل كرده‏یك مرتبه تحصیلاتش را كنار بگذارد و از مطالعه و تحقیق دست‏بردارد؟!
حضرت على علیه السلام فرمود:هیچ گنجى بهتر از دانش نیست. (10) حضرت‏باقر علیه السلام فرمود:هر كس شبانه‏روز خویش را در طلب دانش صرف‏كند رحمت‏خدا شامل حالش خواهد شد. (11)
اگر حوصله مطالعه و تحقیق ندارید میتوانید یك رشته از كارهاى‏هنرى و دستى را یاد بگیرید و در اوقات فراغت مشغول باشید مثلا خیاطى،گلدوزى،نقاشى،گلسازى،بافندگى كارهاى خوبى هستند هر یك از آنهارا كه دوست میدارید یاد بگیرید و انجام دهید.بدینوسیله هم سرگرمى‏خوبى خواهید داشت هم ذوق و هنر خویش را نمایان مى‏سازید،هم‏درآمدى پیدا میكنید كه میتوانید به بودجه خانوادگى كمك نمایید.
اسلام نیز كارهاى دستى را براى سرگرمى بانوان انتخاب نموده‏رسول خدا صلى الله علیه و آله میفرماید:اشتغال بریسندگى براى بانوان‏سرگرمى خوبى است. (12)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()