تسلیت و دلجویى


چنانكه مرد همیشه به یك حال نیست زن نیز حالات مختلف دارد،گاهى شاد و خندان است، گاهى غمناك و افسرده.گاهى خوش و سر حال‏است گاهى عصبانى و تندخو.ممكن است در اثر كارهاى دشوارخانه‏دارى كاملا خسته شده باشد.ممكن است از داد و قال بچه‏ها اعصابش‏ناراحت‏شده باشد.ممكن است مورد طعن و زخم زبان یكى از بستگان یاهمسایگان قرار گرفته باشد.ممكن است از تجملات زندگى و چشم وهمچشمیهاى غلط متاثر شده باشد. آرى انسان در معرض صدها از این‏قبیل حوادث جزئى و كلى قرار دارد.و ممكن است‏یكى از آنها چنان درروحش اثر بگذارد كه از شدت ناراحتى از خود بیخود شده دنبال بهانه‏اى‏باشد تا دق دلش را خالى كند.
مخصوصا بانوان كه روحى حساس و لطیف دارند زودتر از مردهااز حوادث ناگوار متاثر گشته عكس العمل نشان میدهند.با اندك چیزى‏رنجیده و عصبانى میشوند.چون احساساتى هستند و تاب تحمل دشواریهارا ندارند فورا داد و قال راه مى‏اندازند.
در این مواقع غیر عادى احتیاج به تسلیت و دلجویى دارند.باید بانرمى و ملایمت اعصابشان را آرامش داد.و براى اینكار كسى بهتر ازشوهر وجود ندارد.زیرا یار و غمخوار و شریك زندگى و محرمترین افرادنسبت‏باوست.در این مواقع باید بداد همسر پریشان احوالش برسد واعصاب پژمرده او را آرامش دهد.
آقاى محترم!هنگامیكه وارد منزل میشوى اگر دیدى همسرت‏عصبانى و ناراحت میباشد. صورتش را درهم كشیده اوقات تلخى میكند غیر عادى بودن حالش را دریاب و بر احوال زارش ترحم كن.اگر از شدت‏ناراحتى سلام نكرد تو سلام كن.سلام كردن مقام ترا پایین نمیآورد.با لب‏خندان و چهره باز صحبت كن.بیش از هر روز گرمى و مهربانى بخرج‏بده.از اوقات تلخى و ترشرویى اجتناب كن.در كارهاى خانه كمك كن.
مواظب باش حرف زننده و تندى از تو خارج نشود.از مسخرگى و دست‏انداختن او بپرهیز. اگر حرف نمیزند سر بسرش نگذار،بگذار بحال خودباشد.نگو:امروز دیگر چه خبرته مثل برج زهر مار شده‏اى؟اگر خواست‏درد دل كند به حرفهایش خوب گوش بده و اظهار تاسف كن. چنان وانمودكن كه از آن پیش آمد ناگوار حتى بیشتر از خود او متاثر گشته‏اى.بگذارخوب درد دل كند و عقده‏هایش را بگشاید.
آنگاه كه به حال عادى در آمد مانند یك پدر مهربان بلكه شوهردلسوز از روى عقل و تدبیر در رفع نگرانیهایش كوشش كن.با خوشرویى‏و مهربانى تسلیتش بده.و براى صبر و بردبارى تقویتش كن.با زبان خوش‏و دلیل و برهان حوادث ناگوار زندگى را كوچك و غیر قابل اعتنا جلوه‏بده.و شخصیت او را در مقابل تحمل حوادث تقویت كن.در مقابل‏حوادث قابل علاج وعده مساعدت و یاریش بده.
اگر قدرى صبر و حوصله بخرج بدهى و با عقل و تدبیر رفتار كنى‏بزودى از نگرانى و ناراحتى نجات پیدا میكند و زندگى شما مانند سابق‏بلكه بهتر ادامه پیدا خواهد كرد.لیكن اگر در مقابل تندخوییها وعصبانیتهاى موقت او تندخویى و بد اخلاقى نمودى ممكن است‏به نزاع وزد و خورد و قهر و دعوا منجر شود بلكه امكان دارد در اثر لجبازى یكى ازشما یا هر دو یا شخص سوم طلاق و جدایى بمیان آید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 دی 1388    | توسط: نوید    |    | نظرات()